Gespreksgroep 12 maart 2017

Gespreksgroep 12 maart 2017
Datum
12 maart 2017
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

Op 12 maart 2017 is er weer een gespreksgroep. De heer Schrier zal de discussie leiden. Onderstaand de uitwerking voor deze morgen.

Welkom. Vandaag de 2e zondag in de 40 dagen tijd. Volgende week gaat Tjaard Barnard bij ons voor.

De gedeelten die vandaag, de 2e zondag in de 40 dagen tijd aan bod komen in het oecumenisch leesrooster  heb ik na de korte liturgie toegevoegd.

Het eerste lied wat we zo zingen hangt samen met het gedeelte uit Exodus dat in het leesrooster aan bod komt.

 

Weg met de Bijbel, gids voor vrijzinnig bijbellezen, is een nieuw boek, dat ik deze week kocht en waar ik het vandaag over wil hebben. Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh zijn de schrijvers.

Weg met de Bijbel. Of: waarom toch de Bijbel lezen. Als geloof “ bij jou” begint, wat is dan de relevantie van het lezen van een boek dat weliswaar eeuwenlang een bron en uitgangspunt voor het christelijk geloof is geweest, maar dat overduidelijk ook een sterk archaïsch karakter heeft? De jongste delen zijn bijna 2000 jaar oud, de oudste bijna 3000.  Anne Claar geeft vier redenen;

  1. Het is leuk

2.  De Bijbel was en is bepalend voor onze cultuur

  1. De Bijbel gaat over ‘het heilige’
  2. de Bijbel verdient niet zoveel respect als hij krijgt.

Anne Claar vergelijkt tenslotte het lezen van de Bijbel wel met een ontmoeting met de vreemdeling.

Bert Dicou en Sigrid Coenradie herkennen dit en vullen dit op persoonlijke wijze aan.

 

– Lezen: Liedboek p 213

– Liedboek 527      

– Aansteken van de Paaskaars 

– Antwoordlied

Koffie en gesprek Waarom de Bijbel lezen? Wat vinden wij daarvan, wat is de Bijbel voor ons? Hoe lezen wij de Bijbel.

In het boek ‘Weg met de Bijbel” worden na de inleiding een aantal manieren van lezen doorgesproken en daarna wordt gelezen aan de hand van een aantal thema’s.

De manieren van lezen is een hoofdstuk dat ik heb gekopieerd. Goed om thuis eens rustig te lezen. Mogelijk ook goed om een volgende keer op terug te komen. Ik kwam door de inleiding en het hoofdstuk dat ik gekopieerd heb in gesprek met mezelf en de schrijvers en hoop dat het ons inspireert om met elkaar in gesprek te komen en mogelijk volgende keren verder te praten over de thema’s die in het boek aan bod komen

– Gebed Severien Bouwman p.19

– Zegenbede

God de nabije, zegen ons en behoedt ons  op al onze wegen.

Wees met ons als licht op de dag, als vuur in de nacht, als een wolk die beschermt tegen hitte. Wees vol zorg om ons en sla vleugelen van liefde om ons heen.

Laten we op weg gaan, want deze God, onze God, Zij is vrede.

Amen

 

De lezingen die bij deze zondag horen volgens het oecumenisch leesrooster zijn:

Ex 24,12-18

12 De heer sprak tot Mozes: ‘Kom naar Mij toe op de berg en blijf daar wachten. Ik zal u de stenen platen geven, de wetten en bepalingen die Ik op schrift gesteld heb, om hen te onderrichten.’ 13 Mozes ging op weg, samen met zijn dienaar Jozua, en hij besteeg de berg van God. 14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Blijf hier op ons wachten tot wij bij u terugkomen. Aäron en Chur blijven bij u; wie een rechtszaak heeft kan zich tot hen wenden.’ 15 Mozes besteeg de berg en de wolk overdekte de berg. 16 De heerlijkheid van de heer rustte op de Sinai en de wolk bedekte de berg, zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit de wolk. 17 De heerlijkheid van de heer leek voor de Israëlieten op een verterend vuur, boven op de berg. 18 Mozes trad de wolk binnen en besteeg de top. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.

Ps 106:1,2

1 Halleluja. Prijs de heer, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen. 2 Wie kan de machtige daden van de heer verwoorden, toereikend zijn lof verkondigen?

1 Tess 4,1-7 Leven zoals God het wil

1 En wat de rest betreft, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus, dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen omtrent een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan u al doet. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben. 3 Want dit is de wil van God: dat u zich heiligt door u te onthouden van ontucht. 4 Ieder van u moet met zijn vrouw weten te leven in heiligheid en eerbaarheid, 5 zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen. 6 Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in dit opzicht te kort doen, want de Heer straft dit allemaal, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk te verstaan hebben gegeven. 7 God heeft ons niet geroepen tot onreinheid maar tot heiliging.

Mat 15,21-28 Jezus en een Kananese vrouw 21 Jezus ging daar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon. 22 En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten.’ 23 Maar Hij gaf haar niet eens antwoord. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: ‘Stuur haar weg, want ze roept ons achterna.’ 24 Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël.’ 25 Maar zij kwam naar Hem toe en knielde voor Hem neer en zei: ‘Heer, help me.’ 26 Hij gaf haar ten antwoord: ‘Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven.’ 27 Maar zij zei: ‘Juist, Heer, want wat de hondjes eten, zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen.’ 28 Toen gaf Jezus haar ten antwoord: ‘Vrouw, groot is uw vertrouwen. Moge het u vergaan zoals u wenst.’ En haar dochter was vanaf dat moment genezen.

 

Agenda