Gespreksgroep 9 september 2018

Gespreksgroep 9 september 2018
Datum
9 september 2018
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

Het onderwerp in de gespreksgroep van 9 september 2018 is Psalm 23. Het gesprek wordt geleid door de heer Niels Snoek.

De afgelopen twee diensten, zowel die van Dr. E.H. Cossee als die van ds. Jan F. Klijnsma, is deze psalm en het lied 23B aan de orde gekomen.

In het gesprek maar eens aan elkaar vertellen wat wij van die psalm vinden en wat indruk gemaakt heeft uit de preken van beide predikanten.

Psalm 23:1-6 onberijmd

De HEERE is mijn Herder

 1. Een psalm van David. De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
 3. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
 4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
 6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

 

Psalm 23 berijmd

1
De God des heils wil mij ten Herder wezen.
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waatren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden
In ’t effen spoor van Zijn gerechtheden.

2
Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen,
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haatren ogen.

3
Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien,
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.
Zodat ik in het heilig huis des Heeren,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

Psalm 23 Nieuwe bijbel vertaling

Een psalm van David.

 1. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
 2. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
 3. hij geeft mij nieuwe kracht – en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en staf, zij geven mij moed.
 5. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Herder met kudde
Bron: www.debijbel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 23 in de Indiaanse vertaling. 

De grote Vader daarboven is mijn Herder en met Hem ontbreekt mij niets.

Hij werpt mij een koord toe en de naam van dit koord is liefde en Hij trekt mij daarheen,

waar het gras groen is en het water niet gevaarlijk en ik eet en ga verzadigd nederliggen.

Soms is mijn hart zwak en het bezwijkt, maar Hij richt mij weer op en trekt mij op de goede weg.

Zijn Naam is Wonderbaarlijk.

Te eniger tijd, het kan korter of langer duren, het kan over héél lange tijd zijn, zal Hij mij op een plaats tussen de bergen trekken.

Het is donker, maar ik zal niet weerstreven. Ik zal niet vrezen, want het is daar tussen die bergen, dat de opperste Herder mij zal ontmoeten

en de honger, die ik in dit hele leven heb gevoeld, zal gestild worden.

Soms maakt Hij het liefdekoord tot een zweep, maar daarna geeft Hij mij een staf om op te leunen.

Hij dekt de tafel voor mij met alle soorten voedsel. Hij legt Zijn hand op mijn hoofd en alle vermoeidheid is over.

Hij vult mijn beker tot zij overvloeit.

Wat ik U zeg is waar, ik lieg niet.

Deze wegen, die voor mij liggen, zal ik mijn gehele leven blijven zien en daarna zal ik ingaan in de grote Tent, om altijd bij de opperste Herder te zijn.

Amen.

 

Agenda