Jaarvergadering

Jaarvergadering
Datum
21 maart 2017
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

Leden, vrienden en belangstellenden van onze gemeente worden hierbij van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2017 om 20.00 uur in de kerk. De kerk is om 19.30 uur open.

 

                        AGENDA

 

1. Opening

 2. Vaststelling Agenda

 3. Mededelingen en ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering

 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2016

 5. Financieel jaarverslag 2016

 6. Verslag van de kascommissie /Benoeming nieuw lid van de kascommissie

 7. Begroting 2017

 8. Jaarverslag van de gemeente 2016

 9. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de kerkenraadsleden Bram Schrier en Ilonka van der Sluijs. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een vierde periode onder de voorwaarde dat de vergadering instemt met de afwijking van artikel 3.5 van het huishoudelijk reglement betreffende het maximum aantal termijnen van een lid van de kerkenraad.

Tegenkandidaten kunnen aan de kerkenraad worden opgegeven. De aanbeveling dient door 5 of meer leden of vrienden uit de gemeente te zijn ondertekend.

Daarnaast zijn er nog twee vacatures in de kerkenraad. Indien u belangstelling heeft om aan de werkzaamheden van de kerkenraad deel te nemen bent u van harte welkom. Kandidaten kunnen aan de kerkenraad worden opgegeven.

10. Rondvraag

 Pauze

 11. Vertoning van de aflevering “Het Vermoeden in gesprek met Joost Röselaers”

12. Gesprek n.a.v. de vertoning.

13. Sluiting

 

Agenda