Kerkdienst 20 oktober 2019

Kerkdienst 20 oktober 2019
Datum 20 oktober 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

De kerkdienst van zondag 20 oktober 2019 wordt geleid door Mr. A. Meiresonne.

Een geluidsopname van de overdenking vindt u hier

Er zijn twee collectes deze zondag: de eerste voor Jongerengemeente Arminius en de tweede voor de eigen gemeente.

Liturgie zondag 20 oktober 2019 10 uur Remonstranten Sommelsdijk
Voorganger André Meiresonne, Organist Dick Muller
Thema: Het wonder van de schepping
Welkom en kaars aansteken, Stilte
Lied 413 Grote God wij loven u
Bemoediging en groet
Antwoordlied Tot u, Heer, is ons hart gericht Tot U, Heer is ons hart gericht. Hier zijn wij open voor uw licht. Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd. Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen
Inleidende Bijbellezingen Genesis 8:22, Job 10:8-12
Inleiding
Gebed van inkeer
Lied 139 vers 1, 7, 14 Heer, die mij ziet zoals ik ben
Bijbellezingen Prediker 3:9-15, Prediker 9:7-12
Lied 67 God zij ons gunstig en genadig
Overdenking Het wonder van de schepping
Tussenzang Het Kaasmaaken (Jan van Eyck, melodie Psalm 139)
Vervolg overdenking Het wonder van de schepping
Stilte en Muziek
Gebed
Mededelingen en Collecte
Slotlied Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn
Uitzending en zegen (Gezongen)

Lied 413

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
`Heilig, heilig, heilig’ toe!

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Het kaasmaaken
Hebt gij mij niet als melk gegooten, en als een kaas doen runnen? Job. 10 : 10
Wijze: Psalm CXXXIX. (heele noot, halve noot)

1.Wij doen ons werk altoos met vreugd,
Bij ’t melken zingen wij verheugd,
Bij ’t botermaaken zingen wij.
Bij ’t karnen zijn wij even blij.
En zingen altoos tusschenbeiden.
Nu zingen wij bij ’t kaas bereiden.

2. Door stremsel runt de melk bij een:
Gekneed, of met den voet getreên:
En voords geperst, gelijk men weet.
Zie daar de lekkre kaas gereed,
Voorzien van kruid en specereien,
Des zingen wij bij ’t kaasbereien.

3. Zoo wonderlijk heeft ons Gods hand
Gevormd in moeders ingewand,
En even eens door zijne kracht
Ons lichaam daar uit voordgebragt,
Des moeten wij zijn’ lof verbreiden,
En zingen bij het kaas bereiden.

4. Hij is het, door wien alles leeft,
Die ons als melk gegooten heeft,
Die, als een kaas, ons runnen deed:
Om, dus met vleesch en vel bekleed,
Eens tot een lichaam uittedeijen.
Dus zingen wij bij ’t kaasbereijen.

5. Dit geeft een stichtelijk vermaak,
Bij ’t naarstig afdoen onzer taak.
Terwijl ons werk van stap tot stap
Ons tot de magt en weetenschap
Van onzen Schepper op kan leiden.
Zoo zingen wij bij ’t kaas bereiden.

6. Blijmoedig dan beveelen wij
Ons gantsche lot aan Hem, daar Hij,
Die ons zoo kunstig heeft gemaakt,
Voor ’t proefstuk zijner almagt waakt;
Wij zullen zijne trouw verbeijen,
En zingen bij het kaas bereijen.

Jan van Eyk. (1757-1822) Uit: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten van Gerrit Komrij. Uitgeverij Bert Bakker.

Hebt u mij niet als melk uitgegoten
en als kaas doen stremmen?
– Job 10 vers 10

Het wonder van de schepping. Je ziet het overal om je heen. Nu weer, in het najaar, bij het binnenhalen van de oogst. Of we werken eraan mee. Bij het brood bakken, bier brouwen, kaas maken. Dan scheppen we zelf – door mee te werken met de natuur, die ons weer gegeven is. Genoeg ingrediënten om een uur bij stil te staan en van te genieten. Welkom!

            

Agenda