3 september 2021

Nu te zien: André Meiresonne gaat voor bij de Remonstranten op zondag 5 september

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 5 september zal Mr. André Meiresonne de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

Het thema van de dienst is: ‘Allemaal verhalen!’

‘In de Bijbel staat werkelijk alles. Het beste verhaal ooit. Hoe je iets voor elkaar krijgt, en hoe je iets verpest. Hoe je vijanden maakt, en hoe je vrienden wordt. Hoe je een ander voor de gek kunt houden, en even goed  jezelf. Kortom, het meest nare waartoe een mens in staat is, en het mooiste wat je als mens te bieden hebt. En altijd de vraag: Hoe wil je leven? Je mag zelf kiezen. En wat heeft God daar mee te maken?’

Openingsdienst kerkelijk jaar

Deze openingsdienst van het kerkelijk jaar, zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De muziek wordt verzorgd door Sjaliene de Waal. Cantone, het koor van de gemeente Sommelsdijk zal ook in deze dienst te horen zijn.

Liturgie zondag 5 september 2021 
Voorganger: André Meiresonne
Muziek: Sjaliene de Waal en Cantone

Welkom en kaars aansteken, Stilte

Aanvangslied Cantone: ‘Wij zoeken U als wij samenkomen’

Bemoediging en Groet

Antwoordlied ‘Tot u Heer, is ons hart gericht’

Inleiding en Gebed van Inkeer

Lied Cantone: ‘Breathe on me, Breath of God’

Lezingen: Marcus 16 vers 9 – 15, Handelingen 17 vers 17 – 19, 22 – 32

Lied 1014 Cantone: Geef vrede door van hand tot hand

Overdenking ‘Allemaal verhalen’
1. De Bijbel als verhaal
2. Het heilsverhaal
3. Ons verhaal?

Stilte en orgelspel

Gebeden en Onzevader

Mededelingen

Slotlied Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Uitzending en zegen,

(gezongen) Amen

Digitale collecte

Orgelspel

Collecte
De collecte is deze week voor de Diaconie. Voor het plaatselijke doel ‘Schuldhulpmaatje’. U kunt hierover lezen in de Vrijzinnige Klanken september-oktober 2021 of op de website. De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.
Na afloop drinken we koffie of thee met elkaar en praten we na over de dienst en onze belevenissen van de afgelopen tijd. U kunt zich voor het bijwonen van de diensten opgeven op het volgende emailadres: secr.rem.som@gmail.com

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd