Privacybeleid

De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk heeft de plicht tot bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er zoveel mogelijk aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u aan ons zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn voor de gerechtvaardigde doeleinden waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zullen wijzen en uw rechten respecteren.

Als Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en vrienden

Persoonsgegevens van leden en vrienden worden door Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden; (leden administratie en financiële administratie)
 • Communicatie over ons kerkgenootschap, de kerkelijke gemeente en het kerkelijk leven;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het bevestigen van uw lidmaatschap of uw inschrijving als vriend;
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  Voorletters en roepnaam;
  Tussenvoegsel;
  Achternaam;
  Adres;
  Postcode;
  Woonplaats;
  Geboortedatum;
  Huwelijksdatum; (indien gerechtvaardigd belang aanwezig)
  Kerkelijke inzegening huwelijk; (indien gerechtvaardigd belang aanwezig)
  Telefoonnummer mobiel en/of vast;
  E-mailadres;
  Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Dat gebeurt gedurende de looptijd van uw lidmaatschap dan wel uw inschrijving als vriend en daarna alleen in de financiële administratie voor de duur van onze fiscale bewaarplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden, vrijwilligers en gastpredikanten

Persoonsgegevens van bestuursleden, vrijwilligers en gastpredikanten worden door Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): communicatie over ons kerkgenootschap, de kerkelijke gemeente en het kerkelijk leven. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen taken en ambten voortkomende uit het bestuurslidmaatschap en/of de vrijwilligersovereenkomst;

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees op het kerkblad en belangstellenden

Persoonsgegevens van abonnees op het kerkblad en belangstellenden worden door Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over ons kerkgenootschap, de kerkelijke gemeente en/of het kerkelijk leven;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: uw aanmelding als abonnees op het kerkblad en als belangstellenden.

Verwerking van persoonsgegevens van predikanten en organisten

Persoonsgegevens van predikanten en organisten worden door Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht en opgave aan de Belastingdienst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: een arbeidsovereenkomst of Overeenkomst van Opdracht
De persoonsgegevens worden door Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een overeenkomst heeft, preekbeurten vervult of orgel speelt en daarna alleen in de financiële administratie voor de duur van onze fiscale bewaarplicht.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk ter beschikking stelt zullen wij uitsluitend aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.
Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • Ledenadministratie d.m.v. het programma Scipio
 • Financiële administratie d.m.v. het programma Twinfield
 • De drukker en distributieorganisatie van ons blad Vrijzinnige Klanken, de firma Editoo in Arnhem.
 • Het door de Remonstrantse Broederschap uitgegeven blad AdRem
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien aan de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarvoor zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor het inloggen op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is, zoals bij onderdelen voor archivering en statistische verwerkingen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om gegevensverzamelingen te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Beeld- en geluidsmateriaal

Door aanvaarding van dit Privacybeleid stemt de betrokkene in met het gebruik door Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt, tenzij hij of zij daartegen uitdrukkelijk vooraf bezwaar heeft gemaakt. Het beeld en geluidsmateriaal gemaakt tijdens diensten, bijeenkomsten, voorstellingen en/of andere activiteiten van Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk zal uitsluitend worden gebruikt voor eigen PR- en publicatiedoeleinden.

De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met de beeld- en geluidsmaterialen. Er wordt niets op enige wijze geopenbaard waardoor betrokkenen schade kunnen ondervinden.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd de mogelijkheid informatie in te winnen of het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht