ANBI

Remonstrantse Broederschap

 

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk

Telefoonnummer: 0187-486082

RSIN/Fiscaal nummer: 004426885

KvK-nummer 75762943

Websiteadres: https://sommelsdijk.remonstranten.nl

Email: penningmeester.rem.som@gmail

Adres: Voorstraat 35, 3245 BG Sommelsdijk

Postadres: Jacob Catsstraat 43,  3245 RH Sommelsdijk

De Remonstrantse gemeente te Sommelsdijk een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Het is een kleine hechte gemeente met leden en vrienden op de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Sommelsdijk.

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad, naast de predikant, 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

De notulen van de laatste algemene ledenvergadering kunt u inzien via deze link:

https://sommelsdijk.remonstranten.nl/wiki/sommelsdijk-jaarstukken/

2. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

3. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Beleidsplan 2015-2020

Het beleid van de Remonstrantse gemeente Sommelsdijk is er op gericht haar kleine vrijzinnige geloofsgemeenschap gemeenschap in stand te houden en zo mogelijk te laten groeien om in het vrij grote gebied dat de gemeente bestrijkt, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, een centrum te vormen dat de mogelijkheid biedt om op open wijze, zonder dogmatische omlijning, bezig te zijn met vragen van geloof en leven.

Ze wil dit doen door kennis op dit gebied te delen, er met elkaar en anderen over te praten en door de mogelijkheid te bieden het geloof te vieren in erediensten.

De gemeente heeft in Sommelsdijk een kerkgebouw en een bijbehorend zaaltje, het koetshuis, die als centrale ontmoetingsplaats kunnen dienen en waar erediensten gehouden kunnen worden.

De gemeente heeft, parttime, een predikant in dienst om specifiek aandacht te geven aan individuele leden en vrienden van de gemeente.

Verder kunnen in de regio van andere ruimtes gebruik gemaakt worden. Op Schouwen-Duiveland is een gespreksgroep die ruimte heeft en biedt om op dat eiland met elkaar te praten over vragen van geloof en leven. Zowel in Zierikzee als Burgh-Haamstede zijn vrijzinnige protestante gemeenten, met wie goede contacten zijn waar vrijzinnigen erediensten kunnen bijwonen. Ook de eigen predikant gaat daar voor.

In Sommelsdijk zijn 2 wekelijks erediensten en is, met uitzondering van de zomermaanden op andere zondagen de mogelijkheid elkaar in bijeenkomsten te ontmoeten en te spreken over vragen van geloof en leven.

 

Het beleidsplan van de Remonstrantse gemeente Sommelsdijk is verder uitgewerkt in een werkplan dat aansluit bij de landelijk georganiseerde leden/vriendenwerving en het eigen beleid om de geloofsgemeenschap in stand te houden en zo mogelijk te laten groeien en een centrum te zijn in de regio om op open wijze, zonder dogmatische omlijning bezig te zijn met vragen van geloof en leven. Beleidsplan Sommelsdijk 2015-2020

Het bestand wordt als pdf op uw computer gedownload.

In dit werkplan worden concrete plannen gevormd om het beleid uit te voeren. Dit werkplan gaat jaarlijks bijgesteld worden, heeft een eigen begroting, die opgenomen wordt in de begroting voor de hele gemeente. 20180129 Werkplan 2018 Remonstranten Sommelsdijk  20170626 Werkplan 2017 definitief Remonstranten Sommelsdijk en  20160203 Werkplan 2016 Remonstranten Sommelsdijk definitief

Het bestand wordt als pdf op uw computer gedownload.

De zaken die niet specifiek zijn opgenomen in het werkplan maar wel aandacht behoeven , aandacht voor de leden en vrienden, die door de beperkte werktijd van de predikant niet allen jaarlijks bezocht kunnen worden door hem, regelen van de kerkdiensten, uitgave van het kerkblad van de gemeente, onderhoud van de gebouwen, organiseren of doen organiseren van lezingen en of bijzondere bijeenkomsten worden gecoördineerd en geregeld door de kerkenraad. Daar maakt ook de predikant deel van uit.

Alle werkzaamheden van de gemeente zijn geregeld in een eigen huishoudelijke reglement en komen jaarlijks aan bod in een leden/vriendenvergadering en vinden hun weerslag in de jaarlijkse rekening en begroting van de gemeente. het huishoudelijk reglement kunt u inzien via de volgende link: https://sommelsdijk.remonstranten.nl/wiki/sommelsdijk-regelement/

Het bestand wordt als pdf op uw computer gedownload.

4. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. Het jaarverslag over 2019 kunt u nalezen via de volgende link Notulen ledenvergadering en jaarverslag 2019

Het bestand wordt als pdf op uw computer gedownload.

6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder punt 7 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar 2022. De kolom exploitatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Exploitatie 2020-2021 en Begroting 2022

Klik op de onderstaande link.

Exploitatie 2021 en Begroting 2022 ANBI

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De ANBI-status van de gemeente geeft u de gelegenheid uw donatie of schenking in een bepaalde verhouding via uw IB-aangifte te delen met de fiscus. Meer informatie hierover via de ANBI-weblog.