Sommelsdijk Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld op 1 mei 1997.

 1. Algemeen

 

 • De Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk is gevestigd te Sommelsdijk, gemeente Middelharnis.
 • Zij is een zelfstandig onderdeel van de Remonstrantse Broederschap, gevestigd te Utrecht, waarvan de beginselverklaring luidt:

 

“De Broederschap der Remonstranten is een geloofgemeenschap, die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil vereren en Hem dienen.”

 

 • Haar ressort omvat de burgerlijke gemeenten op de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen en Duiveland.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zijn de bepalingen van de kerkorde van de Remonstrantse Broederschap d.d. 1 januari 1989 met latere aanvullingen c.q. wijzigingen, nader te noemen “de Kerkorde” van toepassing.

 

 

 1. Leden en vrienden

 

 • Als leden en vrienden van de gemeente worden beschouwd de leden en vrienden van de Broederschap die overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde als zodanig bij de gemeente zijn ingeschreven.
 • Het lidmaatschap eindigt op één van de wijzen die bij de kerkorde zijn voorzien. Hetzelfde geldt voor de beëindiging van de inschrijving als vriend.
 • Leden en vrienden hebben actief en passief kiesrecht binnen de gemeente. Vrienden kunnen worden verkozen of benoemd tot lid van de kerkenraad, mits het aantal vrienden het aantal leden niet overstijgt, en in andere functies binnen de gemeente.

 

 1. Kerkenraad

 

 • De kerkenraad is belast met het bestuur van de gemeente. Hij vertegenwoordigt de gemeente en haar leden.
 • In en buiten rechte wordt de gemeente vertegenwoordigd door de voorzitter of de secretaris van de kerkenraad. In vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de boekhouder. De boekhouder is niet bevoegd tot het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten of van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt zonder goedkeuring van de kerkenraad. De kerkenraad kan de boekhouder richtlijnen of aanwijzingen geven omtrent het vermogensbeheer.
 • De predikant van de gemeente is ambtshalve lid van de kerkenraad. De overige leden van de kerkenraad worden verkozen door de algemene ledenvergadering uit de leden en vrienden van de gemeente.
 • Het aantal leden van de kerkenraad bedraagt naast de predikant tenminste 3 en maximaal 7.

 

 

 • Jaarlijks treden bij voorkeur 2 leden van de kerkenraad af. De leden van de kerkenraad worden verkozen voor een termijn van 4 jaren, ingaande op 1 april van het jaar ven benoeming en eindigende op 31 maart van het jaar van aftreden. Na hun aftreden kunnen zij twee keren terstond worden herbenoemd voor een periode van telkens 2 jaren.
 • De kerkenraad benoemt en ontslaat predikanten met een bijzondere opdracht of in tijdelijke dienst, de organist en andere functionarissen, al dan niet in dienst van de gemeente, en regelt hun werkzaamheden.
 • De kerkenraad stelt het minimum vast van de jaarlijkse financiële vrijwillige bijdrage van de leden en vrienden aan de gemeente. De kerkenraad kan als aanbeveling aan de leden en vrienden bedragen voor de jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage aan de gemeente vaststellen, waarvan de hoogte verband houdt met het belastbare inkomen van de leden of vrienden.
 • De kerkenraad regelt zijn eigen werkzaamheden. Hij kan commissies instellen en benoemd de leden ervan. Hij stelt de taakomschrijving van de commissie vast.
 • Er is een diaconale commissie.

 

 1. De Predikant

 

 • Op basis van de beroepingsbrief overlegt de kerkenraad geregeld met de predikant over diens taakvervulling. De predikant verstrekt daartoe desgevraagd schriftelijk inlichtingen.
 • De kerkenraad bevordert op passende wijze de beoefening van de theologische wetenschap door de predikant; hij voorziet in de begeleiding bij de uitoefening van het ambt. De kerkenraad doet van elk studieverlof mededeling aan de hoogleraar.
 • De kerkenraad bevordert de deelname van de predikant aan de werkzaamheden van het Convent van Predikanten. De kerkenraad bevordert de deelname van de predikant voor een in overleg te bepalen gedeelte van zijn arbeidstijd aan het landelijk werk van de Broederschap en aan de ontwikkeling van oecumene, plaatselijk, regionaal of landelijk.

 

 1. De algemene ledenvergadering

 

 • De leden/vrienden van de gemeente vormen de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering stelt het reglement van de gemeente vast.
 • De leden/vrienden van de gemeente verkiezen uit de leden en de vrienden de beroepingscommissie. Zij worden verkozen voor de duur van het beroepingswerk. Het aantal beroepingsleden is steeds gelijk aan het aantal leden van de kerkenraad.
 • De beroepingsleden en de leden van de kerkenraad vormen het kiescollege. Aan het kiescollege is opgedragen:
 1. het beroepen van de predikant;
 2. het verkiezen van beroepingsleden in het geval van een tussentijdse vacature.

Het beroepingswerk vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde.

 • De kerkenraad verschaft de algemene ledenvergadering de verlangde inlichtingen. Jaarlijks legt de kerkenraad in de algemene ledenvergadering verantwoording af van het door hem gevoerde beleid. De kerkenraad brengt daarbij zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van een jaarrekening met toelichting, rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Ook de predikant, commissies en groepen presenteren hun jaarverslag. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden + 1 reserve, die geen lid mogen uitmaken van de kerkenraad, die de rekening en verantwoording van de kerkenraad onderzoekt en aan de algemene ledenvergadering verslag uitbrengt van haar bevindingen. De kerkenraad en in het bijzonder de boekhouder, verschaft de commissie alle verlangde inlichtingen, die zij voor de uitoefening van haar taak behoeft.
 • Het boekjaar van de gemeente valt samen met het kalenderjaar. Uiterlijk in januari bespreekt de kerkenraad de begroting voor het lopende jaar. Op de algemene ledenvergadering wordt deze vastgesteld.
 • Voorzitter en secretaris van de kerkenraad zijn voorzitter en secretaris van de algemene ledenvergadering en van het kiescollege.
 • Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls als de kerkenraad dit wenselijk oordeelt. Tenminste eenmaal per jaar (in maart of april) roept de kerkenraad de algemene ledenvergadering bijeen en voorts op schriftelijk verzoek van niet minder dan 10% van de leden. In dat geval wordt de vergadering binnen 14 dagen op een termijn van tenminste 14 dagen bijeengeroepen. In alle andere gevallen worden vergaderingen op een termijn van tenminste 14 dagen bijeengeroepen onder gelijktijdige toezending aan de deelnemers aan de vergadering van een agenda met de te behandelen onderwerpen en de daarbij te verwachten voorstellen met toelichting.
 • Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebracht stemmen. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Over personen wordt schriftelijk besloten tenzij met algemene stemmen een besluit wordt genomen. Moet over meer dan twee personen een besluit worden genomen en wordt bij eerste stemming geen gewone meerderheid voor zodanig besluit bereikt, dan zal een herstemming plaatsvinden over het besluit waarbij slechts kan worden besloten over de twee personen ten aanzien van wie bij de eerste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Kandidaten voor een functie worden door de kerkenraad of door tenminste 10 leden/vrienden voorgesteld. Over zaken kan steeds mondeling worden besloten. Besluiten tot het beroepen van een predikant, tot wijziging van dit reglement, tot het vormen van een associatiegemeente of tot het aangaan van een duurzame samenwerking met een andere gemeente of andere kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie behoeven tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 • Een besluit tot opheffing van de gemeente kan slechts worden genomen met twee/derde der geldige uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van alle leden/vrienden tegenwoordig is. Is niet aan dit laatste voldaan, dan wordt binnen acht weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, zal worden besloten met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden/vrienden. Een besluit tot opheffing van de gemeente dient tevens in te houden de benoeming van één of meer vereffenaars en de bestemming van het archief. Het besluit tot opheffing van de gemeente kan richtlijnen of aanwijzingen aan de vereffenaars inhouden.
 • De uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering is opgedragen aan de kerkenraad.

 

 

 1. Slotbepaling

 

 • Dit reglement is, behoudens de daarin later aan te brengen wijzigingen, ter vervanging van het reglement van 4 april 1989, vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 13 maart 1997. Het treedt in werking onmiddellijk na de goedkeuring door de Commissie tot de Zaken.

De secretaris,                                                 De voorzitter,

 

w.g. J. de Vries                                             w.g. N. Snoek