Notulen ledenvergadering en jaarverslag 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2019 van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk.

Aanwezig waren 13 leden en vrienden. Bericht van afwezigheid van 16 leden en vrienden.

 1. De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen welkom.
 2. De agenda wordt goed gekeurd.
 3. Ten behoeve van de vergadering zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Wel zijn er berichten van verhindering van 16 leden en vrienden.
 4. Notulen van beide vergaderingen(19 maart 2018 en 6 januari 2019) worden goed gekeurd.
 5. Jaarverslag 2018 akkoord.
 6. Financieel verslag wordt goedgekeurd.
 7. De kascommissie deelt mee dat zij de boeken op hun rechtmatigheid hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Zij stelt voor de kerkenraad decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2018 en de jaarrekening over 2018 goed te keuren. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter dankt de commissie voor hun inzet.
 8. Begroting 2019 is akkoord.
 9. Aangaande bestuursverkiezing.  Dhr. Jan de Vries blijft zo lang hij kan, de taken van secretariaat en penningmeesterschap, uitvoeren. Dhr. D. Muller ziet wegens persoonlijke redenen af van opvolging Dhr. de Vries.
 10. Rondvraag… aan bod komen: Worden er reparaties aan het glas in lood raam gedaan in de nabije toekomst? Onzeker op welke manier dit kan. Besloten wordt het nu te laten zoals het is.      De werkgroep Publiciteit is drie keer samen gekomen. Dhr. A. Schrier geeft uitleg over de werkzaamheden van de werkgroep. Met de Holle Bolle dagen wordt zeker weer iets gepland. Nog niet duidelijk wat dat is op dit moment.  Zijn er plannen voor het jubileumjaar? Er worden vijf thema’s landelijk geregeld. Eventueel samen met de Exodus gemeente iets organiseren i.v.m. 400 jaar Remonstranten. Mevr. Wanda Drenthe complimenteert de kerkenraad voor hun werk.
 11.  Na de pauze volgt een quiz á la twee voor twaalf met vragen over 400 jaar Remonstranten.
 12. Sluiting van de vergadering door voorzitter Dhr. A. Schrier.

Jaarverslag 2019 Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk

                Kerkdiensten en liturgie Voor de reguliere diensten, die om de week plaats vinden kunnen we gelukkig naast onze eigen predikant terugvallen op vele gastpredikanten. In de periode van september tot Pinksteren op de zondagen zonder predikant zijn belangstellenden op de gewone kerktijd welkom voor een gesprek, ingekaderd in een eenvoudige liturgie. Er komen onderwerpen aan de orde die vanuit de kerkenraad worden voorbereid. Er is een vaste kern van bezoekers en de afgelopen maanden mochten we ons verheugen in een groeiende belangstelling.

                Kring Schouwen Op Schouwen Duiveland komen leden, vrienden en belangstellenden een keer per maand bij elkaar in een huiskring. Deze bijeenkomsten konden afgelopen jaar helaas vaker dan anders niet doorgaan door ziekte.

               Samenwerking De gemeente is vertegenwoordigd in een oecumenische werkgroep waaraan een aantal PKN-gemeenten en de RK-parochie op Goeree-Overflakkee deelnemen. De werkgroep organiseert eenvoudige soepmaaltijden op iedere dinsdag in de lijdenstijd, een gezamenlijke dienst in de week van gebed voor eenheid van de Christenen, een gezamenlijke dienst in de vredesweek en een herdenkingsdienst voorafgaand aan de dodenherdenking op 4 mei. Afgelopen jaar werd voor de derde keer de tweejaarlijkse lampionoptocht van Nazareth naar Bethlehem georganiseerd.

                Website en facebook, publiciteit en werving Een actuele website heeft een wervend karakter voor mensen van buiten de kerk en toont tegelijkertijd de vaste bezoekers dat zij deel uitmaken van een actieve gemeente. Recentelijk hebben geluidsbestanden van de preken een plek gekregen. Sinds april 2018 hebben de Remonstranten Sommelsdijk een eigen Facebook-pagina. Deze fungeert als uithangbord voor de website en heeft 71 volgers. Een bericht op Facebook bereikt gemiddeld ongeveer 30 mensen. De kerk heeft ook een Instagram-account. Deze is niet actief en verwijst door naar de Facebook-pagina.
Behalve promotie via digitale media verdient ook werving via de traditionele media aandacht. Bij toneelvoorstellingen, lezingen en bijzondere kerkdiensten heeft ongeveer eenderde van de bezoekers kennisgenomen van de (betaalde) promotie op sociale media en tweederde via de (gratis) overgenomen persberichten in huis-aan-huisbladen. Door deelname aan een Oecumenisch koor door remonstrantse gemeente leden komen bij repetities ook mensen vanuit andere kerken met de Remonstranten in aanraking.

            Vrijzinnige Klanken Het blad van de gemeente verschijnt 6 keer per jaar. De drie personen tellende redactie zorgt samen met een aantal vaste schrijvers, dat mededelingen, wetenswaardigheden en nieuws van binnen en buiten de gemeente onder de aandacht komen van leden, vrienden en belangstellenden. Zo worden ook lezers die niet (meer) in de kerk kunnen komen op de hoogte gehouden.

                Cantone In onze gemeente neemt de cantorij ‘Cantone’ een belangrijke plaats in met een ledenaantal van ongeveer 18 personen. Zij repeteren één keer per week o.l.v. onze dirigent Sjaliene de Waal en zingen in de speciale diensten o.a. met Pasen, Pinksteren en Kerst.

                Beleid en toekomstperspectieven Het beleid om ons als gemeente in de regio duidelijk te profileren is voortgezet. Het doel om in leden/ vriendenaantal gelijk te blijven of de groeien is net niet gehaald. Het overlijden van zes leden was een groter verlies dan kon worden goedgemaakt. We mochten één nieuw lid en vier nieuwe vrienden begroeten. Ons vertrouwen in de toekomst wordt echter gesterkt door een groeiende belangstelling voor onze gemeente, met name door toename van belangstelling door nieuwe mensen voor de kringgesprekken op de zondagen dat er geen dienst is. Zorgelijk was het door ziekte uitvallen van onze predikant. Inmiddels is de revalidatie ingezet, maar moet herstel gezien worden in een periode van maanden. Er zijn in principe afspraken voor een laatste actieve periode vanaf augustus dit jaar. Eind oktober gaat zijn pensioen in en in de eerste dienst in november is zijn afscheid gepland. Voor 2021 zijn afspraken gemaakt met een voorganger voor continuïteit in aandacht voor de gemeente en zo nodig pastorale zorg vanuit bekendheid met de gemeenteleden. We hopen in die periode duidelijk te krijgen wat in de toekomst de mogelijkheden worden om een beroep te doen op een predikant die de gemeente kent.

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018 van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk.

Aanwezig waren 21 leden en vrienden.
1. De voorzitter opent de vergadering en beginnen de vergadering met gebak i.v.m. de verjaardag van een van de aanwezigen.
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ten behoeve van de vergadering zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Wel zijn er berichten van verhindering van 8 leden en vrienden.
4. De notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2017 worden met een kleine tekstuele wijziging goedgekeurd.
5. Het financiële jaarverslag over 2017 komt vervolgens aan de orde waarbij de penningmeester, aan de hand van de bij de agenda gevoegde stukken, een uiteenzetting geeft van de financiële huishouding van de gemeente. Over 2017 was er een negatief resultaat van € 13.429,44 op de exploitatie rekening en een grote uitgave van in totaal € 16.580,51 voor groot onderhoud. Gelukkig was er over 2017 een klein positief resultaat op de effectenportefeuille. De bijdragen zijn dankzij enkele grote ontvangsten hoger uitgekomen dan begroot en iets hoger dan in 2016.
Om het negatieve resultaat om te buigen in een positief resultaat is een aanzienlijke verhoging van de vrijwillige bijdrage nodig, waarbij de penningmeester opmerkt op dat vlak eigenlijk tegen de verkeerde mensen te praten.
Een van de leden ziet mogelijkheden om op termijn de kosten voor elektriciteit te verlagen door op het dak zonnepanelen aan te brengen. Het vergt in eerste instantie wel een investering, maar op termijn brengt het voordeel. Een ander lid merkt op dat het pand wel behoort tot beschermd dorpsgezicht. Hij stelt voor om contact op te nemen met de gemeente Goeree-Overflakkee om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
6. De kascommissie deelt mee dat zij de boeken op hun rechtmatigheid hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Zij stelt voor de kerkenraad decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2017 en de jaarrekening over 2017 goed te keuren. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter dankt de commissie voor hun inzet. Een van de leden is dit jaar aftredend. Hiervoor wordt een ander lid benoemd als nieuw lid van de kascommissie. Het afgetreden lid wordt hartelijk bedankt voor haar werkzaamheden.
7. De jaarcijfers over het boekjaar 2017 worden goedgekeurd.
8. De begroting voor 2018 wordt hierna besproken. De tekorten op de exploitatierekening lopen in de komende jaren toch weer op. Er wordt rekening gehouden met een afname van de ontvangsten van de vrijwillige bijdragen. Het aantal leden en vrienden blijft gelukkig redelijk op peil. Op 1 januari 2018 waren er 64 leden en vrienden. Door de lagere rente nemen de opbrengsten op de spaarrekeningen af. De uitgaven nemen langzaam maar zeker toe. Ook in 2018 is een meevaller dat de COZA toestaat het overschot van de subsidie over 2017 aan te wenden voor de wervingscampagne. Onze doelgroep is een iets andere dan de landelijke doelgroep.
Het groot onderhoud voor 2018 is begroot op € 4.000,00. Het betreft de resterende werkzaamheden van de schilder de restauratiekosten van het laatste glas in lood raam. Gelukkig krijgen we een deel van de kosten voor de restauratie van het glas in lood raam terug middels een subsidie van € 750,00 van de Maatschappij van Welstand.
Gevraagd wordt of er ook een meerjarenbegroting is gemaakt. Die is dit jaar niet gemaakt, maar de financiële toekomst is tot het pensioen van onze predikant, afgezien van onvoorziene omstandigheden, geen probleem. Daarna moeten we ons beraden of en zo ja hoe we de predikantsplaats gaan vervullen. Daarnaast is op het personele vlak de kleine omvang van ons kader een probleem. Opgemerkt wordt dat bijvoorbeeld in Burgh-Haamstede met 6 kerkgenootschappen wordt samenwerken. De voorzitter merkt op dat landelijk ook wordt nagedacht hoe kleine gemeentes bijgestaan kunnen worden. In ieder geval is het gunstig dat we over een eigen kerkgebouw beschikken. Het gebouw is hypotheek vrij en beschik over een te verhuren woongedeelte. We moeten plannen maken hoe we in de toekomst verder gaan. Landelijk is er door de voorzitters gebrainstormd over de toekomst. Enkele landelijke gemeentes groeien wel en ook met jeugd. Hij denkt dat er in ons gebied toch vrij veel mensen zijn die zich bij ons thuis zouden kunnen voelen.
Besloten wordt een werkgroepje samen te stellen om de mogelijkheden te bespreken. Hiervoor melden zich 4 personen.
Hierna wordt de begroting voor 2018 goedgekeurd.
9. Het jaarverslag van de gemeente over 2017 wordt goedgekeurd..
9a. Stichting “De Vaanhoek”. Er wordt een toelichting gegeven over het hoe en waarom van de Stichting. De Stichting is opgericht om in de toekomst een nalatenschap te behartigen. Naast het bestuur, bestaande uit drie personen, is er een raad van toezicht van ook drie personen,, waaronder een lid namens de PKN kerk in Burgh en een lid namens de Remonstranten Sommelsdijk, in ons geval is dit onze voorzitter. Doelstelling van de Stichting is het kapitaal in stand te houden. Van de netto opbrengsten wordt 50% toegevoegd aan het vermogen van de Stichting en na het betalen van de kosten van de Stichting, wordt het restant in gelijke delen verdeeld aan de PKN Kerk in Burgh en aan de Remonstranten in Sommelsdijk. Het geheel treedt in werking na het overlijden van de
langstlevende. Tot die tijd doet de Stichting wel al eens giften aan de kerken. Vanaf 3 mei aanstaande tot 1 oktober wil de Stichting drie middagen in de week in Burgh-Haamstede verkopingen organiseren waar ze artikelen, grotendeels afkomstig van veilingen, willen verkopen. De gemeente Schouwen Duiveland heeft inmiddels toestemming voor deze verkoop verleend. Het worden de donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur in gebouw Revasa in de Kerkstraat nr. 22 te Burgh. Het betreft de verkoop van etsen, zilver, tin, sieraden en dergelijke. De netto opbrengst gaat naar de Stichting. Als beide heren mensen aan het denken hebben gezet dan willen ze graag de benodigde informatie verstrekken.
De opening is donderdagmiddag 3 mei aanstaande.
Hun initiatief wordt zeer prijzenswaardig gevonden. Het doet hem denken aan een oude stichting in Ooltgensplaat van de Boedel Bigge, thans ondergebracht in de stichting Welzijnsfonds Oostflakkee.
10. Rondvraag. De voorzitter geeft een terugblik op de afgelopen beraadsdag.
Het thema van de beraadsdag, afgelopen zaterdag 10 maart, was dit jaar ‘Houvast’’. Een minder Remonstrants thema was voor haar nauwelijks denkbaar zei de predikant van de gemeente Twente. Zij was dagvoorzitter en leidde de workshop Houvast in muziek. Zij vertelde hoe de koralen in met name de Mattheuspassion hun plaats vinden in die compositie en bedoeld waren om de diepte van het houvast, dat het geloof kan bieden, te doorgronden.
Over het thema ‘houvast’ is in de bijeenkomsten na de zomervakantie vorig jaar tot nu gesproken. Komende zondag zal dit thema afgerond worden.
Koralen in de Mattheuspassion zijn, is mijn vertaling van wat zij betoogde, als de liederen die wij zingen in onze kerkdiensten. In die liederen worden teksten gezongen, die verdiept worden, extra betekenis krijgen, door de muziek die mee gaat klinken en niet alleen extra betekenis, ook gevoel, emotie. Gevoelens en emoties die versterkt worden door het samen te doen.
Je kan naar een verhandeling over iets luisteren, maar door iets te doen dit ook ervaren. Dat gebeurde in die workshop dan ook. De koralen werden samen, één zelfs vierstemmig’, gezongen.
Her ervaren, maar dan op een andere manier werd ‘s morgens tijdens een lezing van André Droogers, emeritus hoogleraar aan de VU ook gedaan doordat de luisteraars individueel en in paren in gesprek met zichzelf en elkaar werden gezet over vragen die voortkwamen uit zijn betoog met als titel ‘Speels houvast” Het was een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie waarin hij de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving wilde rehabiliteren. Juist in het spel komt tolerantie als kernwaarde naar voren en kan liefde en respect voor elkaar een gezicht krijgen.
Deze kleine inleiding als illustratie van ons idee om na de pauze te gaan zingen. We hebben een aantal liederen uitgezocht, waarvan het niet de bedoeling is die te zingen. Wel een paar er van. Er is een bekend lied bij, 634 in het Frans en het
Nederlands, waarvan we beide teksten willen zingen. In het nieuwe liedboek staat alleen de Nederlandse tekst met een andere tekst van slechts 2 coupletten.
Vraag hierbij. Wat vindt u van de hele tekst en ook de Franse en wat vind u van de keus in het liedboek voor 2 coupletten te kiezen?
We willen ook het Onze Vader in een vrije bewerking, lied 1006 zingen.
Vraag hierbij Hoe beleeft u het onze vader in deze woorden en met deze melodie?
Daarnaast willen we in overleg een keus maken uit één of meer andere liederen met een vraag die bij deze keus geformuleerd wordt. Misschien kunt u hierover al nadenken tijdens de pauze (met een dikke streep onder ‘misschien’.
Overigens zijn er geen vragen.
11. Na de pauze zingen we de liederen 634 en 1006. Aan meer liederen komen we helaas wegens tijdgebrek niet meer toe.
12. De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en wenst iedereen een goede reis naar huis.
De secretaris.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2017 van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2017 van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk.

 

Aanwezig waren 20 leden en vrienden.

 1. De voorzitter opent de vergadering door een ieder welkom te heten en geeft daarna het woord aan de predikant. Die refereert aan het boek “Een Jihad van liefde” geschreven door Mohamed El Bachiri.

Mohamed El Bachiri is een Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Hij is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven is gekomen. Zijn liefdevolle speech in het tv-programma De Afspraak eind december beroerde miljoenen en werd het meest bekeken filmpje ooit op de Vlaamse televisie.

In Een jihad van liefde – opgetekend door David Van Reybrouck – praat Mohamed over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt Mohamed het leed dat hem is aangedaan op moedige en veerkrachtige wijze om in een boodschap van liefde en medemenselijkheid, waarbij hij westerse moslims oproept tot een meer humanistische benadering van de islam. Het resultaat is een sobere tekst van een ongelooflijke wijsheid.

De term ‘jihad’ is in het Westen beladen omdat men het associeert met de bloedige oorlog die islamisten voeren tegen alle niet-islamisten. Voor moslims wereldwijd betekent ‘jihad’ echter iets anders: het is in eerste instantie vooral een innerlijk strijd die men dient te voeren tegen verleidingen.

 1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 1. Ten behoeve van de vergadering zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Wel zijn er berichten van verhindering van 4 leden en vrienden.

 

 1. De notulen van de jaarvergadering van 17 maart 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

 1. Het jaarverslag van de gemeente over 2016 wordt goedgekeurd.

 

 1. Het financiële jaarverslag over 2016 komt vervolgens aan de orde waarbij de penningmeester, aan de hand van de bij de agenda gevoegde stukken, een uiteenzetting geeft van de financiële huishouding van de gemeente. Over 2016 was er een negatief resultaat van € 15.880,25 op de exploitatie rekening. Gelukkig was er over 2016 een positief resultaat op de effectenportefeuille. De bijdragen zijn dankzij enkele grote ontvangsten hoger uitgekomen dan begroot, maar wel lager dan in 2015. In 2016 zijn er uitgaven gedaan voor groot onderhoud. De jaarcijfers over het boekjaar 2016 worden goedgekeurd.

 

 1. De kascommissie deelt, na de behandeling van het financiële jaarverslag, mee dat zij de boeken op hun rechtmatigheid hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Zij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2016. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter dankt de commissie voor hun inzet. Een lid is dit jaar aftredend. Twee nieuwe leden worden benoemd als nieuw lid van de kascommissie, deze bestaat nu uit drie leden. Het aftredend lid wordt hartelijk bedankt voor zijn werkzaamheden.

 

 1. De begroting voor het komende jaar wordt hierna besproken. De tekorten op de exploitatierekening lopen in de komende jaren toch weer op. Er wordt rekening gehouden met een afname van de ontvangsten van de vrijwillige bijdragen. Het aantal leden en vrienden blijft gelukkig op peil. Op 1 januari 2017 waren er 66 leden en vrienden. Door de lagere rente nemen ook de opbrengsten op de spaarrekeningen af. Zoals in de kascommissie van 2015 is besproken is een groter deel van het vermogen belegd. De actuele rente op de spaarrekening is 0,01 %. De uitgaven nemen langzaam maar zeker toe. Ook in 2017 is een meevaller dat de COZA een subsidie geeft om aan te sluiten op de wervingscampagne. Het groot onderhoud voor 2017 is begroot op € 15.000,00. De schilder, Van Rossum, hoopt binnenkort te beginnen. Hierna wordt de begroting voor 2016 goedgekeurd.

 

 1. Bestuursverkiezing. Twee kerkenraadsleden zijn aftreden en stellen zich herkiesbaar voor een vierde periode. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat akkoord met ontheffing van artikel 3.5 van het huishoudelijk reglement. Beiden worden unaniem herkozen.

 

 1. Rondvraag. De predikant deelt mee dat hij binnenkort studieverlof heeft en aansluitend vakantie. Hij is voornemens een boekje te schrijven over liturgie. Voor pastorale zorg tijdens deze periode kunnen we een beroep doen op Rotterdam. Overigens zijn er geen vragen.

 

 1. Na de pauze wordt de aflevering van “Het Vermoeden” vertoond waarin een gesprek wordt gevoerd met de nieuwe algemeen secretaris van de Remonstranten.

 

 1. Na vertoning van de uitzending wordt hierover levendig gediscussieerd.

 

 1. De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en wenst iedereen een goede reis naar huis.

 

De secretaris.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2016 van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk.

 Aanwezig waren 20 leden en vrienden.

1. De voorzitter opent de vergadering door een ieder welkom te heten.

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ten behoeve van de vergadering zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Er zijn berichten van verhindering van 8 leden en vrienden.

4. De notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2015 worden ongewijzigd goedgekeurd.

5. Het jaarverslag van de gemeente over 2015 wordt goedgekeurd.

6. Het financiële jaarverslag over 2015 komt vervolgens aan de orde waarbij de penningmeester, aan de hand van de bij de uitnodiging gevoegde stukken, een uiteenzetting geeft van de financiële huishouding van de gemeente. Over 2016 hebben we voor het eerst sinds vele jaren een positief resultaat op de exploitatie rekening. Een van de meevallers is, dat er gelden zijn ontvangen op de post legaten en schenkingen en een uitkering is ontvangen voor de periode dat onze predikant niet kon werken. Daarnaast was er over 2015 een positief resultaat op de effectenportefeuille. De bijdragen zijn dankzij enkele grote ontvangsten op peil gebleven. In 2015 zijn geen uitgaven gedaan voor groot onderhoud, dat is gepland voor 2016. De jaarcijfers over het boekjaar 2015 worden goedgekeurd.

7. De kascommissie deelt, na de behandeling van het financiële jaarverslag, mee dat zij de boeken op hun rechtmatigheid hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Zij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2015. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter dankt de commissie voor hun inzet.

8. De begroting voor het komende jaar wordt hierna besproken. De tekorten op de exploitatierekening lopen in de komende jaren toch weer op. Er wordt rekening gehouden met een afname van de ontvangsten van de vrijwillige bijdragen. Het aantal leden en vrienden blijft gelukkig op peil. Op 1 januari 2016 waren er 65 leden en vrienden. Door de lagere rente nemen ook de opbrengsten op de spaarrekeningen af. In de kascommissie is besproken of er een groter deel van het vermogen kan worden belegd. Daar wordt wisselend over gedacht. De uitgaven nemen langzaam maar zeker toe. In 2016 is een meevaller dat van de COZA een eenmalige subsidie geeft om aan te sluiten op de wervingscampagne. Het groot onderhoud is nog niet begroot. Vanuit de vergadering wordt er op aangedrongen voor het uit te voeren groot onderhoud een begroting op te stellen en aan meerdere aannemers een prijs op te vragen.

Hierna wordt de begroting voor 2016 goedgekeurd.

9. Rondvraag

De aanwezigen wordt gevraagd naar de ervaring met de Kerstavond dienst. Het blijkt dat deze dienst goed is ontvangen, maar dat die niet elk jaar moet worden gehouden. Het ene jaar een dienst op Kerstavond en het andere jaar op Eerste Kerstdag.

Overigens zijn er geen vragen.

10. Na de pauze wordt geprobeerd de CD Arminius af te spelen. Na enig proberen blijkt er wel beeld te zijn, maar het geluid wil ondanks diverse pogingen niet lukken. Aangezien het te laat gaat worden, worden de pogingen gestaakt.

11. De voorzitter stelt daarop het beleidsplan 2016 aan de orde. Hierin is vastgelegd hoe wij denken aan te haken bij de landelijke wervingscampagne. Ons selling point: We verschillen erg in hoe we geloven. Dat wordt her en der ervaren als los zand, maar we zijn wel een hechte ploeg. Onze ambitie is de gemiddelde leeftijd omlaag te brengen en het aantal leden en vrienden op peil te houden. Ook zijn in het beleidsplan de zwakke plekken aangegeven. Hierna volgt een levendige discussie.

12. De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en wenst iedereen een goede reis naar huis.

De secretaris.

 

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2015 van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk.

Aanwezig waren: 17 leden en vrienden.

 1. De voorzitter opent de vergadering door een ieder welkom te heten.
 2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 3. Ten behoeve van de vergadering zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Er is zes berichten ontvangen van verhindering.
 4. De notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2014 blijken niet bij de jaarstukken te zitten. Het verslag van 2013 is bijgevoegd. De secretaris zal de notulen aan de aanwezigen nasturen.
 5. Het jaarverslag van de gemeente over 2014 wordt voorgelezen en goedgekeurd. Een afschrift zal worden gezonden 2 leden.   Jaarverslag 2014 Remonstranten Sommelsdijk
 6. Het financiële jaarverslag komt vervolgens aan de orde waarbij de penningmeester, aan de hand van de bij de uitnodiging gevoegde stukken, een uiteenzetting geeft van de financiële huishouding van de gemeente. Het exploitatietekort over 2014 is meegevallen als gevolg van hogere bijdragen en enkele onvoorziene meevallers. Een van de meevallers is, dat er gelden zijn ontvangen op de post legaten en schenkingen en een uitkering is ontvangen voor de periode dat onze predikant niet kon werken. Daarnaast was er over 2014 een positief resultaat op de effectenportefeuille. De jaarcijfers over het boekjaar 2014 worden goedgekeurd. KERKBALANS 2014 per 31 dec 2014    Sommelsdijk Exploitatie 2014 en begroting 2015
 7. De kascommissie deelt, na de behandeling van het financiële jaarverslag, mee dat zij de boeken op hun rechtmatigheid hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Zij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2014. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter dankt de commissie voor hun inzet. De mevr. Jongejan is dit jaar aftredend. Dhr. J. van Nieuwenhuijzen wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie. Mevr. Jongejan wordt hartelijk bedankt voor haar werkzaamheden. De heer Lesuis blijft reserve lid van de kascommissie.
 8. De begroting voor het komende jaar wordt hierna besproken. De tekorten op de exploitatierekening lopen in de komende jaren toch weer op. Het aantal leden en vrienden neemt nog altijd langzaam af. Op 1 januari j.l. waren er 65 leden en vrienden. Door het interen op het vermogen en de lagere rente nemen ook de opbrengsten op de spaarrekeningen en de beleggingen af. De vrijwillige bijdragen blijven gelukkig nog wel op peil maar zijn onvoldoende om het tekort geheel op te vangen. Bovendien verwacht de penningmeester in de komende jaren een afname van de vrijwillige bijdragen. De uitgaven nemen langzaam maar zeker toe. In 2015 is een meevaller dat van de COZA een eenmalige subsidie ter hoogte van het af te dragen quotum wordt ontvangen. Daarnaast kan in 2015 een legaat en een schenking worden verwelkomd. Hierna wordt de begroting voor 2015 goedgekeurd.
 9. Rondvraag
 10. De heer De Vries maakt de aanwezigen er op attent dat er een TV opname is gemaakt voor de huiskamer van Flakkee. De opname duurt circa 30 minuten. In de opname worden Tom Harkema, Bram Schrier en Jan Klijnsma ondervraagd over de publiciteitscampagne van de Remonstranten.
 11. Voorts maakt de penningmeester bekend dat er een nieuw diaconaal project is in Ghana. In het komende nummer van Vrijzinnige Klanken wordt hier aandacht aan besteed.
 12. Ds. Klijnsma deelt mee dat er op de eerste vrije zondag na Pinksteren een zangdienst in de Remonstrantse kerk in Dordrecht zal zijn.
 13. De heer Schrier deelt mede dat binnenkort weer enkele nieuwe vrienden kunnen worden verwelkomd.
 14. Mevrouw Ilonka van der Sluis wijst nog op het komend paasontbijt en de dienst met Pasen o.l.v. dr. Barnard.
 15. Na de pauze wordt er een bijbelquiz gespeeld. Dit keer middels een powerpoint presentatie. Aan de quiz kan iedereen persoonlijk deelnemen. De quiz bleek een groot succes.IMG_0477
 16. Na 25 vragen waren er twee winnaars, beiden met 23 vragen goed.
 17. De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en wenst iedereen een goede reis naar huis.

De secretaris,

Jan de Vries