28 oktober 2022

Dominee en musicus Jan Douwes gaat zondagmorgen voor in Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel

Dominee Jan Douwes uit Dordrecht leidt zondag 30 oktober de dienst in de Remonstrantse Kerk in Sommelsdijk.

Jan Douwes

Jan Douwes is gemeentepredikant van de Remonstranten Dordrecht. Ook is hij werkzaam als zelfstandig musicus, met een praktijk van professionele koorzang, optredens als solist en incidenteel zangpedagogisch werk. Van 1996 tot 2006 studeerde Douwes Godgeleerdheid in Leiden, en van 2020 tot 2021 was hij masterstudent aan het Remonstrants Seminarium. Dordrecht is zijn eerste gemeente als predikant.

Sjaliene de Waal verzorgt de muziek deze zondagochtend. De dienst begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk en er is gezorgd voor ventilatie.

Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken. U kunt de dienst bekijken door in het onderstaande zwarte blok de regel bekijken op Facebook aan te klikken. Ook als u geen Facebook heeft. Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie of thee.

Liturgie

-Orgelspel

-Welkom (kerkenraad)

-Aansteken van de kaars

-Stilte

-Openingslied (allen gaan staan) Lied 275 1-5

-Bemoediging en groet

-Antwoordlied:
Tot U, Heer is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen

(allen gaan zitten)
-Inleiding – Stilte – Gebed

-Lied 225: 1,2

-Lezing Gen. 33 : 1-11

-Lied 991: 1,2,3,4,5,7,8

-Lezing Matth. 6 : 1-15

-Lied 841: 1-4

-Overdenking

-Orgelspel

-Voorbeden, stil gebed

-Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen

– mededelingen (kerkenraad)

-Slotlied

(allen gaan staan) 1010 1-4

-Uitzending en zegen

-Allen zingen: “Amen, amen, amen.”

Collecte

Dagloners in Pakistan

De collecte is deze week voor Kerk in actie: Werelddiaconaat. Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd