25 november 2021

Nu te zien: Ds. I. Tan gaat voor in dienst van 28 november 2021: Eerste Advent

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 28 november zal Ds. I Leng Tan de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

De dienst begint om 10.00 uur. De muziek wordt verzorgd door Dick Muller.

Ds. I. Tan

De dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Liturgie
Zondag 28 november 2021
1e Advent. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Het begint vier zondagen voor Kerst en duurt tot kerstavond.

Voorganger: ds. I. L. Tan
Organist: Dick Muller
Voorzanger: Bram Schrier

ORGELSPEL

WELKOM

AANSTEKEN VAN DE KAARS

Eerste Advent

STILTE
Openingslied 274 (staande): Wij komen hier ter ere van uw naam.

AANROEPING EN INKEER
Votum en aanroeping, beantwoord met
ANTWOORDLIED
Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd.
Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd.
Amen.

(Allen gaan zitten)

GEBED VAN INKEER

Lied 455: Het zal geschieden (vers 2)

BIJBELLEZINGEN
Lezing 1 Zacharia 14:4-9

Lied 462: Zal er ooit een dag van vrede.

Lezing 2 Lucas 1: 5-25

Lied 464: Een engel spreekt een priester aan (vers 1-2, 7-10)

PREEK

STILTE gevolgd door muziek

Lied 461: Wij wachten op de Koning

VOORBEDEN, afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader

MEDEDELINGEN

COLLECTE

UITZENDING

Slotlied 460 (staande): De nacht loopt ten einde.

ZEGEN

Collecte
De collecte is deze week voor St. Bootvluchteling. Stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van humanitaire (nood)hulp. Waar systemen onmenselijk worden en compassie wordt verloren, daar komen zij in actie. Zij richten zich op mensen op de vlucht aan de randen van Europa. Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het hardst nodig is. Met hun vrijwilligers bieden zij concrete, praktische noodhulp aan mensen op de vlucht.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Van harte welkom na opgave
Wilt u bij deze dienst aanwezig zijn, dan kunt u zich vóór zaterdag 18.00 uur opgeven bij Hannie Vermeulen: secr.rem.som@gmail.com.

We vragen om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Mochten er teveel bezoekers zijn voor de beschikbare ruimte, dan laten we dat aan u weten!

Gerelateerd