12 augustus 2021

Nu te zien: ds. Jan Klijnsma gaat voor in de dienst op zondag 15 augustus

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Ds. Jan Klijnsma gaat voor in de dienst op zondag 15 augustus bij de Remonstranten in Sommelsdijk.

Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De muziek wordt verzorgd door Dick Muller.

Thema van de dienst: Goedheid en liefde: Wat moet je ermee?

Liturgie

Welkom

Lied 790: 1,2

Groet en bemoediging

Antwoordlied

Inleiding – stilte – gebed

Lied 1005

Lezing: Matteüs 5,38-48

Lied 527: 1,4

Overdenking

Orgelspel

Lied 791

Voorbeden – stil gebed – Onze vader

Lied 792

Gezongen Amen

Bijdrage collecte
Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor Edukans. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10 procent meer inkomen op. En dat een heel leven lang!’

Meer informatie vindt u op de website van Edukans.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Na afloop drinken we koffie of thee met elkaar en praten we na over de dienst en onze belevenissen van de afgelopen tijd. U kunt zich voor het bijwonen van de diensten opgeven op het volgende emailadres: secr.rem.som@gmail.com

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd