30 oktober 2020

Ds. Jan Klijnsma leidt de dienst van 1 november en die is hier te zien

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser
Op zondag 1 november gaat Ds. Jan Klijnsma voor in de dienst in de Remonstrantse Kerk. Het is zijn afscheidsdienst.

Ds. Jan Klijnsma is 17 jaar lang verbonden geweest aan de Remonstrantse gemeente en heeft altijd met enthousiasme en inzet zijn pastorale taken voor de Gemeente verricht. Eind oktober is zijn emeritaat ingegaan.
Helaas was het niet mogelijk om in deze periode van strikte Covid 19 maatregelen een groot afscheid te organiseren
dus wordt er in een intieme dienst met een aantal trouwe leden afscheid van hem genomen.
De leden en vrienden die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, kunnen via de website de dienst meemaken.

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte.
Die is deze week voor de Diaconie t.b.v.  het Streekmuseum en de eigen gemeente.

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link

of door het scannen van de QR code

Liturgie

Voorganger: ds. J. F. Klijnsma
Orgel/piano/begeleiding: Sjaliene de Waal
Zang: Chloë de Waal
Altviool: Tygo de Waal
Welkom
Aansteken van de kaars
Lied 283
1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!
Bemoediging en groet
Antwoordlied
Tot U, Heer is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
​Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen
Inleiding – stilte – gebed
Muziek familie de Waal

 

Lezingen:
Fragment uit het verstoorde leven (Etty Hillesum)
Marcus 3: 1 – 6
Lied 846 : 1,2
1. De wijsheid van vóór alle tijden
spreekt luid en dringend haar woord.
Zij wacht waar de wegen zich scheiden,
zij komt en klopt aan de poort.
Zij is op de hoogten getreden,
zij roept op de pleinen der steden
en al wie oren heeft hoort.
2. ‘Ik wil aan de mensen onthullen
wat waar is, edel en goed.
En allen die luisteren, zullen
mij volgen, ’t licht tegemoet.
Het recht zal op aarde geschieden
en vrees en geweld zullen vlieden
waar ik het leven behoed.
Overdenking
Orgelspel
Tussentijds G4
1. Geef, o Heer, dat onze namen
in uw licht te lezen zijn,
zoals lijnen in de ramen
door het zonlicht zichtbaar zijn.
2. Als de dag dreigt weg te dromen,
als de nacht zich binnendringt
en niet aan het licht doet komen
dat Gij ons bestaan omringt,
3. schrijf dan onze namen over
met uw stift van louter licht,
laat de letters – ach hoe pover
lijnen zijn van uw gezicht!
4. Straal vandaag door alle ramen
met uw zomerzonneschijn;
Heer dan zullen onze namen
in uw licht te lezen zijn.
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Mededelingen van de kerkenraad
Slotlied: Tussentijds F3
1. Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding
voegden wij weer een eigen refrein
zagen we rondom glans van herkenning
hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn.
Vonden het woord, eerder gehoord
​als nieuwe bron op eigen terrein.
2. Laten we gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst’lend verkregen,
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee,
licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
3. Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.
Uitzending en zegen
Muziek Familie de Waal
Na de zegen verzoeken we iedereen te blijven zitten! Ds. Jan Klijnsma zal zich even verkleden in de consistorie en komt dan weer terug. Intussen krijgt iedereen koffie / thee met een traktatie op de plaats waar hij zit.
Dan volgt een kort afscheidsprogramma.

Gerelateerd