16 september 2021

Nu te zien: Ds. Marthe de Vries gaat voor in de dienst van 19 september 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 19 september zal Ds. Marthe de Vries, predikant van de Remonstrantse Gemeente Utrecht, de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

 

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De muziek wordt verzorgd door Sjaliene de Waal.

Liturgie Remonstrantse gemeente Sommelsdijk
Zondag 19 september 2021, De wapenrusting Gods

Orgelspel

Welkom (kerkenraad)

Aansteken van de kaars

Stilte

Openingslied (allen gaan staan): 287: 1,2,5

Bemoediging en groet

Antwoordlied: (allen gaan zitten)

Inleiding-Stilte-Gebed

Lied: 695

Bijbellezing: Jesaja 11: 1-10, Efeze 6: 10-20

Lied: 816

Overdenking

Orgelspel

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (kerkenraad)

Collecte

Slotlied (allen gaan staan): 838

Uitzending en zegen

Allen zingen: Amen, amen, amen

Collecte
De collecte is deze week voor Vredesorganisatie Pax. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek. U kunt hierover lezen in de Vrijzinnige Klanken september-oktober 2021. De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

We vinden het fijn als u weer naar de kerk komt! Er is voldoende ruimte beschikbaar! Het weer echt ontmoeten en spreken met elkaar na de dienst, wordt als erg prettig ervaren. Want na afloop drinken we koffie of thee met elkaar en praten we na over de dienst en onze belevenissen van de afgelopen tijd. U kunt zich voor het bijwonen van de diensten opgeven op het volgende emailadres: secr.rem.som@gmail.com

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd