16 juni 2022

Nu te zien: Els de Bijll Nachenius gaat voor en het thema is ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’

Geschreven door Leon van Heel

Els de Bijll Nachenius leidt zondag de dienst in de Remonstrantse Kerk in Sommelsdijk. Het thema is ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’. Dick Muller speelt op het orgel.

Els de Bijll Nachenius was na haar stage (1991) bij dr. Heine Siebrand in Groningen, Remonstrants predikant in Dordrecht, Vlaardingen en natuurlijk in onze gemeente. Sinds haar afscheid van de gemeente Vlaardingen combineert zij gastpreekbeurten in Remonstrantse Gemeenten met haar werk als docent Klassieke Talen op de middelbare school.

Welkom

De dienst begin om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk. Er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Vanwege een auteursrechtenkwestie (Dat gebeurt soms als de zang of orgelspel van dermate kwaliteit is dat die zich kan meten met opnames van studiomuzikanten) is de video tijdelijk niet op de site te zien, maar wel op Facebook. Als Facebook de video heeft gecheckt en vastgesteld dat er geen auteursrechten zijn overtreden, zal die ook weer hier te zien zijn.

Liturgie

Orgelspel

Welkom, aansteken van de kaars en stilte

Openingslied (staand): Nieuwe Liedboek 121:1,2,4 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’

Bemoediging en groet
Antwoordlied: ‘Tot U, Heer is ons hart gericht’ (melodie psalm 134)
Allen gaan zitten

Gebed

Lied: Nieuwe Liedboek 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

Inleiding op de Bijbellezingen
Lezing Numeri 11:24-30

Lied: Nieuwe Liedboek 605:1,2 ‘De toekomst is al gaande’

Lezing: Markus-evangelie 9:38-50

Lied: Nieuwe Liedboek 605:3-5 ‘De toekomst is al gaande’

Overdenking
Aansluitend stilte

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied (staand): ‘Ga met God en hij zal met je zijn’

Uitzending en zegen
Antwoordlied: ‘Amen, amen, amen’

Collecte

De collecte is deze week voor Geloof en Samenleving, de landelijke beweging voor diaconale activiteiten van de Remonstranten.  Geloven doe je volgens deze organisatie niet alleen op zondag in de kerk, maar ook op maandag – en de dagen daarna – in je gezin, op je werk, in de omgeving waarin je leeft. ‘Maatschappelijke betrokkenheid en geloof kunnen wat ons betreft niet zonder elkaar. De Instelling Geloof en Samenleving ondersteunt de maatschappelijke activiteiten waarbij jij en jouw remonstrantse gemeente betrokken zijn. Onze focus ligt op ondersteuning van lokale projecten rond de thema’s ‘vluchtelingen’ en ‘klimaat’. Hoe concreter, hoe beter!”

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd