19 augustus 2022

Kerkdienst met Marthe de Vries: ‘Vrijheid, vergeving, berouw’

Geschreven door Leon van Heel

‘Vrijheid, vergeving, berouw’ is het thema van de kerkdienst op zondag 21 augustus. Dominee Marthe de Vries uit Utrecht is dan voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Dick Muller.

Marthe de Vries

De Vries is sinds januari 2019 predikante van de Geertekerk in Utrecht en ook betrokken bij het studentenwerk in die stad.

De dienst begin om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk. Er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.


Liturgie:

Orgelspel
Welkom (kerkenraad)
Aansteken van de kaars
Stilte
Openingslied 612 (allen gaan staan)

Bemoediging en groet
Antwoordlied:
Tot U, Heer is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen
(allen gaan zitten)

Inleiding – Stilte – Gebed

Lied 600: 1,2,5

Bijbellezing: Galaten 5: 1, 13-25 Genesis 50: 15-26

Lied: 816

Overdenking
Orgelspel

Voorbeden, stil gebed
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

Mededelingen (kerkenraad)
Collecte

Slotlied (allen gaan staan): 416
Uitzending en zegen
Allen zingen: amen, amen, amen.

Collecte

De collecte is deze week voor Edukans. Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. We zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. We werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is! Bekijk de actuele en afgeronde projecten waar we het meest trots op zijn.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd