18 november 2021

Nu te zien: André Meiresonne gaat voor in herdenkingsdienst van 21 november 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 21 november zal Mr. André Meiresonne de herdenkingsdienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

In deze dienst, die om 10.00 uur begint, worden de leden en vrienden van de Remonstrantse gemeente Sommelsdijk herdacht die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Ook wordt een kaars aangestoken voor allen die het afgelopen jaar zijn overleden en die wij níet met name noemen. Daarnaast willen we een ieder die voor een overleden dierbare uit eigen kring een kaars wil (laten) aansteken daarvoor in de gelegenheid stellen.

Nabijheid. Misschien wel ons diepste verlangen. Dat iets of iemand ons nabij is. Vrienden, geliefden, God. Te weten en te voelen dat we niet alleen zijn. Het besef dat er voor ons wordt gezorgd. Dat er iemand is die weet hoe we ons voelen en wat we nodig hebben. Iemand die ons nabij is. 

Wilt u ook een kaars (laten) aansteken voor een dit jaar overleden dierbare uit uw midden, stuur dan uiterlijk vrijdag 19 november een berichtje naar Ilonka, (ivdsluijs@kpnplanet.nl).

De muziek wordt verzorgd door Sjaliene de Waal en Cantone zal op een speciale manier medewerking verlenen.
De dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

De liturgie van deze dienst vindt u onderaan dit bericht.

Opgeven

Wilt u bij deze dienst aanwezig zijn, dan kunt u zich vóór zaterdag 18.00 uur opgeven bij Hannie Vermeulen: secr.rem.som@gmail.com.

We vragen om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Mochten er teveel bezoekers zijn voor de beschikbare ruimte, dan laten we dat aan u weten!

Collecte

De collecte is deze week voor Solidaridad: Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie, met een sterke lokale focus. Zij begonnen ruim 50 jaar geleden als hulporganisatie die programma’s van partnerorganisaties in Latijns-Amerika ondersteunde en financierde. Vandaag zijn zij een hecht wereldwijd netwerk, met een doelgerichte mondiale strategie en professionele regionale ontwikkeling en uitvoering.
De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

 

Liturgie

Voorganger André Meiresonne, voorzanger Bram Schrier
m.m.v. Cantone (geluidsopnamen)

Welkom

Kaars aansteken en Stilte

Openingslied Lied 413 Grote God, wij loven U

Bemoediging en groet

Antwoordlied: Tot u, Heer, is ons hart gericht

Gebed van inkeer

Lied 247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Cover van het boek De jongen, de mol, de vos en het paard

Bijbellezing
Psalm 139 vers 1 – 18 (NBV21)
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
Al zei ik: “Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,
ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

Lied 139 vers 1, 7, 14 Heer, die mij ziet zoals ik ben

Overdenking

Orgelspel

Herdenking overledenen
Aansteken van de kaarsen bij het noemen van de namen

Voorbeden en Onze Vader

Mededelingen

Lied 912 Neem mijn leven, laat het Heer

Uitzending en zegen
(gezongen) Amen

Orgelspel

Gerelateerd