28 oktober 2021

Nu te zien: Barbara Veenman gaat voor in de dienst van 31 oktober 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 31 oktober zal Barbara Veenman de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk. De dienst begint om 10.00 uur.

Informatie over Barbara en haar nieuwste boek vindt u onderaan in dit bericht!

Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.
De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De muziek wordt verzorgd door Dick Muller.
Denkt u aan het verzetten van de klok? De tijd gaat een uur achteruit! (van zaterdag op zondagnacht)

Voorganger Barbara M. Veenman. Organist Dick Muller

Liturgie:

Welkom

Lied 314

1.  Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeen gekomen.

Laat in ’t hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.

2.  Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in ’t licht der waarheid.

’t Goede denken, doen en dichten

moet Gij zelf in ons verrichten.

3.  O Gij glans der heerlijkheid,

licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid,

open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.

Votum en groet

Antwoordlied (melodie psalm 134)

Tot U, Heer, is ons hart gericht.

Hier zijn wij, open voor uw licht.

Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd;

kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd.

Amen.

Gebed

Lied 919: 1-2

1.  Gij die alle sterren houdt

in uw hart gevangen,

Here God, hoe duizendvoud

wekt Gij ons verlangen!

Ach, ons hart is verward

leer het op uw lichte

hoge rijk zich richten.

2.  Want de lichten die wij zelf

aan de hemel stelden,

glinsterend in het zwart gewelf,

sterren, ongetelde,

al hun glans dooft nochtans,

dan is heel ons leven

door de nacht omgeven.

Lezing Genesis 12 (Willibrordvertaling)

Lied 919: 3

3.  God, is dan wat U verliet

uit uw hand gevallen?

Mist Gij onze wereld niet

bij uw duizendtallen?

Blijf niet ver, doe één ster,

in de nacht ons gloren,

of wij zijn verloren!

Lezing Matteüs 5: 1-12 (Willibrordvertaling)

Lied 919: 4

4.  Christus, stille vaste ster,

o Gij licht der lichten,

wanneer wij van her en der,

onze schreden richten,

geef ons moed; ’t is ons goed

U te zien, getrouwe,

uw hoog rijk te aanschouwen.

Preek

Orgelspel

Stilte

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en inzameling

Lied 416: 1-3

1.  Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen,

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.  Ga met God en Hij zal met je zijn,

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.  Ga met God en Hij zal met je zijn,

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Uitzending en zegen

Lied 416: 4

4.  Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Collecte
De collecte is deze week voor Kerk in actie: Werelddiaconaat. De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.
Komt u ook weer?

We vinden het fijn als u weer naar de kerk komt! Er is voldoende ruimte beschikbaar! De dienst in de kerk meemaken en het weer echt ontmoeten en spreken met elkaar na de dienst, wordt als erg prettig ervaren. Na afloop drinken we koffie of thee met elkaar en praten we na over de dienst en onze belevenissen van de afgelopen tijd.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!


De Rotterdamse theologe Barbara M. Veenman schrijft al twintig jaar boeken die lezers in het hart weten te raken. Haar laatste Young Adult-reeks over engelen en demonen leverde haar in de vaderlandse pers de bijnaam ‘de Nederlandse J.K. Rowling’ op.

Tijdens de Kinderboekenweek van 2021 verscheen haar nieuwste boek, getiteld ‘100% Mijsje’.

 

www.barbaraveenman.nl

Gerelateerd