18 maart 2021

Nu te zien: Dr. Tjaard Barnard gaat voor in online dienst van 21 maart 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Dr. Tjaard Barnard gaat voor in de dienst zondag 21 maart bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

 

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. Sjaliene en Chloë de Waal zorgen voor de muzikale omlijsting. Het thema is: Geen gemakkelijke Jezus.

Liturgie

Inleidend orgelspel J.P. Sweelinck, Est ce mars? (Mars où amour ?)

Welkom en Votum en groet

Antwoordlied: Tot u, Heer
Tot u, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd.
Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd.
Amen.

Inleiding

Bijbeltekst Johannes 2: 13-22
13 Vlak voor het Joodse Paasfeest ging Jezus naar Jeruzalem. 14 In de tempel zag hij handelaars die geld wisselden en mensen die koeien, schapen en duiven verkochten. 15 Toen maakte Jezus van een stuk touw een zweep, en daarmee begon hij iedereen weg te jagen. Alle koeien en schapen jaagde hij de tempel uit. Hij gooide de tafels van de handelaars omver, zodat al het geld op de grond viel. 16 En hij riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg met die duiven! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 De leerlingen herinnerden zich wat er in de heilige boeken staat: ‘Mijn liefde voor uw tempel is groot, ik kan aan niets anders denken’. Ze begrepen dat die woorden over Jezus gingen. 18 Toen zeiden de Joodse leiders tegen Jezus: ‘Kunt u met een teken bewijzen dat u dit soort dingen mag doen?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Breek deze tempel maar af. Dan zal ik hem binnen drie dagen weer opbouwen.’ 20De leiders zeiden: ‘De bouw van deze tempel heeft 46 jaar geduurd! En u denkt dat u hem binnen drie dagen kunt opbouwen?’ 21 Maar met de tempel bedoelde Jezus zijn eigen lichaam. 22Later, toen Jezus was opgestaan uit de dood, herinnerden de leerlingen zich wat Jezus gezegd had. En ze geloofden zijn woorden, en wat de heilige boeken over hem zeggen. 23 Jezus bleef in Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. Veel mensen gingen in hem geloven toen ze zijn wonderen zagen.  24 Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. 25 Niemand hoefde hem iets over hen te vertellen. Want hij wist precies hoe mensen van binnen zijn.

Lied 187 Runderen, schapen en duiven te koop

Preek

Kerkraam in de Arminiuskerk in Rotterdam.

John Musto (1954), Litany 
Gather up
In the arms of your pity
The sick, the depraved
The desperate, the tired
All the scum
Of our weary city

Gather up
In the arms of your pity
Gather up
In the arms of your love–
Those who expect
No love from above

Detail van het kerkraam.

Gebeden, afgesloten met Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied 536: Alles wat over ons geschreven is

Uitzending en zegen

Orgelspel

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor Kerk in actie Werelddiaconaat en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de online diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. ( U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken onderin dit bericht).

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!
Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Gerelateerd