20 mei 2021

Nu te zien: Mr. André Meiresonne gaat voor in de dienst van Pinksteren, zondag 23 mei

Mr. André Meiresonne gaat voor in de dienst van Pinksteren, zondag 23 mei bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De liturgie met teksten is volledig te lezen in dit bericht.
De muziek en zang is van Chloë, Tygo en Sjaliene de Waal.

Vrijburg-pinksterraam-foto Liesbeth Orthel.

Pinksteren is het feest van elkaar verstaan, erachter komen dat we
allemaal dezelfde taal spreken – wanneer we dat echt willen, ons
daarvoor inzetten. En wonderlijk genoeg blijkt dezelfde taal spreken te
beginnen met… Luisteren.

 

 

Liturgie Pinksteren 23 mei 2021 

Voorganger Andre Meiresonne, Muziek Sjaliene, Chloë en Tygo de Waal

Welkom en kaars aansteken, Stilte

Aanvangsmuziek Kommt, Seelen, dieser Tag, Johann Sebastian Bach

Kommt Seelen dieser Tag muss heilig sein besungen
sprecht Gottes Thaten aus mit neu erweckten Zungen
Heut’ hat der heil’ge Geist viel Helden ausgerüst’t
so betet das er auch die Herzen hier begrüsst
Wen Gottes Geist beseelt, wen Gottes Wort erreget
wer Gottes Gnade fromm in seinem Herzen heget
der stimme mit uns ein und preise Gottes Treu’
sie ist an diesem Fest und alle Morgen neu

Bemoediging en Groet

Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleiding

Lied 681 Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus,

tui amoris ignem accende.

Veni Sancte Spiritus,

Veni Sancte Spiritus.

 

Holy Spirit, come to us,

kindle in us the fire of your love.

Holy Spirit, come to us,

Holy Spirit, come to us.

 

Kom tot ons, o Heilge Geest,

ontsteek in ons de vlam van uw liefde.

Kom tot ons, o Heilge Geest,

woon in ons, o Heilge Geest.

Gebed van Inkeer

Lied 701 Zij zit als een vogel

Sjaliene, Chloë en Tygo de Waal

Overdenking en lezingen

[1] Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede verkondigen

Jesaja 52 vers 7 – 9 (Herziene Statenvertaling)

7Hoe lieflijk zijn op de bergen

de voeten van hem die het goede boodschapt,

die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede,

die heil laat horen,

die tegen Sion zegt:

Uw God is Koning.

8Een stem, uw wachters verheffen hun stem,

tezamen juichen zij,

want zij zullen het zien, oog in oog,

als de HEERE terugkeert naar Sion.

9Breek uit in gejubel, juich tezamen,

puinhopen van Jeruzalem,

want de HEERE heeft Zijn volk getroost,

Hij heeft Jeruzalem verlost.

 Lied: How Beautiful are the feet, Georg Friedrich Händel

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace,

and bring glad tidings of good things. (Isaiah 52:7)

[2] ‘Aandacht geven en luisteren’

Handelingen 2:1-11

De komst van de heilige Geest

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

Muziek Prelude en allegro ‘In de stijl van Pugnani’, Fritz Kreisler

[3] ‘Daar waar genegenheid herleeft, herleeft het leven.’

Handelingen 2:43-47 (NBV)

43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Stilte en Orgelspel

Gebeden en Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel als ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van den boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in der eeuwigheid.

Amen

Mededelingen

Lied 675 Geest van hierboven

Uitzending en zegen

(Gezongen) Amen

Uitgangslied Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Digitale collecte

Pianospel

 

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de online diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. ( U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken onder in dit bericht)

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de Diaconie: Voedselbank Goeree Overflakkee en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

 

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Gerelateerd