6 oktober 2022

Twijfel of zeker weten? Dat is de vraag tijdens het Tafelgesprek

Geschreven door Leon van Heel

Twijfelen of zeker weten? Dat is de centrale vraag zondag bij het Tafelgesprek in de Remonstrantse kerk. De bijeenkomst begint om 10.00 uur.

Het onderwerp van dit tafelgesprek vloeit voort uit de overdenking van de week ervoor. Daarin werd twijfelen aan alles erg benadrukt. Het riep bij sommigen de vraag op of het geloof dan geen zekerheden biedt.

De liederen en de gelezen bijbel- teksten uit die kerkdienst leken wel zekerheden te bieden: Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. (Matteüs 18, vers 20) gevolgd door: En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28, vers 20)

Liturgie/programma

(voorbereid door Janet Parlevliet en Bram Schrier)

Lied 275

Aansteken paaskaars

Antwoordlied

Gesprek: Twijfelen of zeker weten? Om de twijfel nog even aan te zetten, lezen we ook Prediker 9 vers 1 – 12 (De vreugde van het leven), vers 13 – 18 (Dwaasheden)

De vreugde van het leven

Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren — alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden. Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon.

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat niet altijd degene die wijs is zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.

Dwaasheden

Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend. Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. Er woonde daar een man van lage afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon. Ik zei daarom tegen mezelf: Wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor. Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan het wapengekletter van zo’n dwaas; hij alleen richt al veel goeds te gronde.

Vraag: wat is wijsheid in twijfelen of zeker weten?

Lied 416 1 en 4

Gebed en zegenbede

Het gesprek duurt tot ongeveer 11.00 uur en we drinken koffie of thee tijdens ons samenzijn.

Tafelgesprek

Het tafelgesprek is tweewekelijks

De tweewekelijkse gespreksgroep van de Remonstranten Sommelsdijk is – buiten vakantietijd – altijd op de zondagen wanneer in de kerk aan de Voorstraat geen diensten zijn. De gespreksbijeenkomst begint om 10.00 uur.

De gespreksgroep is afwisselend via Zoom en fysiek in de kerk. Deze keer vindt het gesprek in de kerk plaats.

Gerelateerd